Larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas

posted by | Leave a comment

Gumawa siya ng maraming desinyo at ito’y inipresenta niya sa kanyang mga kasamahan at sa Panginoon, at pumili sila at napagkaisahan nilang lahat ang hugis o hitsura ng araw na siyang nagbibigay liwanag sa mundo sapul pa noon hanggang sa kasalukuyanat sa darating pang panahon.

larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-1larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-33larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-29larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-21

Sa kabuohan ay DALAWAMPU’T APAT (24) lahat ang mga kakasamahin ng INFINITO DEUS YESERAYE sa kanyang paglikha.

Sila rin ang tagamasid ng lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito’y maging tama man o , kaya ang mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito.

Sa Apocalipsis ni Juan o Pahayag ay nabanggit ang 24 Ancianos at sinasabi: “AT ANG 24 NA MATATANDANG NAKAUPO SA KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NANGAGPATIRAPA AT SUMAMBA SA KANYA.” – Ito ang pinakaunang espirito sa 24 Ancianos, maliban sa pagbabantay sa unang oras pagkaran ng hating Gabi siya ang nagdesinyo ng Araw sang-ayon ng tungkuling ibinigay sa kanya ng Infinito Diyos.

Ang sinasabing kalawakan ay isang puwang na lugar na walang nilalaman, subalit ito’y napupuno at nababalot ng isang liwanag na walang simula at walang hangganan.

Ayon sa KARUNUNGANG LIHIM SA AKLAT NG KALIKASAN ay ganito: AZ ZAAX XAACZA ZAAX ZAAZ ZAXAZ JIY OAFI JAAIYEI ang ibig sabihin ang karunungan ng Diyos ay hindi kayang abutin ng kahit na sinong nilalang sa lupa kahit na sa isip lamang.

Leave a Reply

single parent dating sandpoint idaho